Általános Szerződési Feltételek

 1. Fogalom-meghatározások
  1. Jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában a nagybetűvel írt szavakat az alábbiak szerint kell értelmezni:
   1. „ÁSZF” jelenti a jelen általános szerződési feltételeket;
   2. „Jogviszony” jelenti a jelen ÁSZF szerint létrejövő és fennálló jogviszonyokat;
   3. „Szolgáltató” jelenti a FOODHERO Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságot (cégjegyzékszám: 01-09-987685; adószám: 22734015-2-41; székhely: 1033 Budapest, Szőlőkert utca 4/a. 5. em. 501.), mint a vadasz.hu e-mail szolgáltatás nyújtóját;
   4. „Ügyfél” jelenti a jelen ÁSZF alapján Jogviszonyt létesítő személyt;
   5. „Szolgáltatás” jelenti a Szolgáltató által az Ügyfeleknek mindenkor nyújtott szolgáltatásokat, amelyeket jelen ÁSZF 1. számú melléklete tartalmaz.
   6. „Díj” jelenti a Szolgáltatások igénybe vételéért az Ügyfél által fizetendő összes díjat.
 2. Jogviszony
  1. Jelen ÁSZF a Szolgáltató által kínált e-mail szolgáltatásnak az Ügyfél részére való nyújtásának módját szabályozza.
  2. A Szolgáltatás igénybevételére csak természetes személyek jogosult, kizárólag a saját nevükben eljárva.
  3. A Szolgáltatást az online regisztrációs lap kitöltésével – pontos és valós adatok megadásával, a vonatkozó Díj befizetésével, valamint a jelen ÁSZF feltételeinek elfogadásával lehet igénybe venni, ami magában foglalja a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatás tudomásul vételét is.
  4. A fentiek alapján kitöltött és elfogadott jelentkezés után az Ügyfél a Szolgáltató általi jóváhagyásban megjelölt időponttól veheti igénybe a Szolgáltatásokat.
  5. Az Ügyfél köteles legkésőbb 8 napon belül tájékoztatni a Szolgáltatót a megadott adataiban bekövetkezett változásokról. Amennyiben ezt elmulasztja, a Szolgáltató nem tud felelősséget vállalni az ebből adódó esetleges késedelmes vagy elmaradt tájékoztatásért és egyéb károkért.
  6. A Szolgáltatások minőségéért az Ügyféllel szemben a Szolgáltató felel, így bármilyen, a szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdés vagy probléma esetén az Ügyfél a Szolgáltató ügyfélszolgálatát keresheti meg a következő elérhetőségeken:
   e-mail: info@vadasz.hu
   telefon: +36301920000
 3. A Szolgáltatások
  1. A Szolgáltatások lényege az Ügyfél által az alábbi kritériumoknak megfelelően kiválasztott előtaggal rendelkező, „@vadasz.hu” végződésű e-mail cím regisztrációja és használata:
   Az előtag:
   • Nem sérthet jogszabályt vagy közízlést semmilyen nyelven sem (ennek megítélése Szolgáltató egyoldalú joga, azzal kapcsolatban Ügyfél kifogással nem élhet);
   • Nem lehet azonos már létező előtaggal;
   • Nem utalhat közszereplőre (kivéve, ha az adott közszereplő az, aki regisztrál, és ezt Szolgáltató kérésére hitelt érdemlően igazolja)
   • Nem keltheti azt a látszatot, hogy a cím nem természetes személyhez, hanem valamely jogi személyhez tartozik.
  2. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy szabadon határozza meg, illetve módosítsa a Szolgáltatás keretében nyújtott szolgáltatások körét és egyéb ismérveit.
  3. Az Ügyfél kizárólag saját javára jogosult felhasználni a Szolgáltatásokat, azt nem jogosult másra részben vagy egészben átruházni, illetve bármilyen más módon, akár ingyenesen, akár ellentételezés fejében, tartósan vagy időlegesen átadni.
  4. A regisztrált fiók jogellenes tevékenység céljából nem használható. Mivel Szolgáltató a fiókok tartalmát nem vizsgálja, ezért a fiókok jogellenes felhasználásából eredő felelősségét kizárja.
 4. A Díj

  1. Szolgáltató jelen ÁSZF 1. számú mellékletében feltünteti a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó Díjak mértékét és esedékességét.
  2. A Szolgáltató a Díjak mértékét és esedékességét jogosult egyoldalúan megállapítani és módosítani. A módosításról e-mailben küld tájékoztatást, legalább 30 nappal a módosítás hatályba lépését megelőzően. Amennyiben Ügyfél nem kívánja elfogadni a változást, úgy ezt írásban jelezheti Szolgáltató felé, a hatályba lépés napjáig.
  3. A meg nem fizetése esetén Szolgáltató egyszer felszólítja az Ügyfelet a teljesítésre, legalább 15 napos határidőt tűzve, ezt követően jogosult a regisztrált fiókot törölni. A törlésből fakadó esetleges károkért Szolgáltató a felelősséget kizárja.
 5. A Jogviszony megszűnése
  1. A Jogviszony megszűnik az alábbi esetekben:
   • Az Ügyfél vagy a Szolgáltató részéről, írásban, legalább 30 napos felmondási idővel, írásban közölt felmondás esetén;
   • az Ügyfél vagy a Szolgáltató azonnali hatályú felmondása a másik fél súlyosan szerződésszegő magatartása esetén;
   • a jelen ÁSZF IV. pont 2. alpontja szerinti esetben, a módosulás hatálybalépésének napjával;
   • a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnését célzó eljárás jogerős megindulásával, azonnali hatállyal;
   • az Ügyfél halálával, azonnali hatállyal.
 6. Panaszkezelés
  1. A Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfeleket, hogy székhelye az alábbi címen található: 1033 Budapest, Szőlőkert utca 4/a. 5. em. 501.
  2. Az Ügyfelek panaszaikkal elsősorban elektronikus úton fordulhatnak a Szolgáltatóhoz, a jelen ÁSZF II. pont 6. alpontjában jelzett elérhetőségeken.
 7. Vegyes rendelkezések
  1. Az adatkezelési tájékoztató elolvasásával, az adatok megadásával az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Szolgáltató és a Szolgáltatások teljesítését végző esetleges harmadik személyek kezeljék.
  2. A jelen ÁSZF-ben nem rendezett kérdésekben Magyarország hatályos jogszabályai az irányadóak.
  3. Jelen ÁSZF 2019. 11. 14. napján lép hatályba, és visszavonásig érvényes.
 8. Adattovábbítás

  Tudomásul veszem, hogy a(z) Foodhero Kft. (1033 Budapest, Szőlőkert utca 4/a) adatkezelő által a(z) https://vadasz.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: email cím.
  Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Kelt: Budapest, 2019. 11. 14.

A weboldalon cookie-kat használunk! A böngészés folytatásával jóváhagyod, hogy a cookie-kat használjunk. További információ